Wednesday, August 24, 2011

فیلم سکس گروهی چند آخوند در تهران

این فیلم سکس گروهی یا اصطلاحا قلمبه شرعی را نشان میدهد. که توسط آخوندهای بی‌ همه چیز ترتیب داده شده